Õppekava, eesmärgid

Tutvuge siin meie õppekavaga: Tallinna Lepistiku Lasteaia õppekava

2016/2017. õppeaasta prioriteedid Tallinnas

Juhtimine

 • Kaasava juhtimise põhimõtete rakendamine
 • Sisehindamissüsteemi edasiarendamine
 • Strateegiliste plaanide sh arengukava koostamine
 • Õppe-ja kasvatustöö

Lapsest/õppijast lähtumine

Hariduslike erivajaduste märkamine ja toetamine
Õppe- ja kasvatustegevuse arendamine (sh uute õppekavade loomine)
Huvihariduse pidev kaasajastamine, lähtudes õpilaste huvidest, soovidest, võimalustest

Personal

 • Kvalifitseeritud personali jätkusuutlikkuse tagamine
 • Personali arendamine lapsest/õpilasest lähtuvatest metoodikatest
 • Ressursside juhtimine
 • Komplekteerimine
 • Õpikeskkonna ja – tingimuste loomine
 • Koostöö juhtimine

Koostöö erinevate huvipooltega (sh koolid ja lasteaiad)
Sujuvam üleminek kooli (koolivalmiduskaart)
Projektitöö

2016/2017 õppeaasta eesmärk: Kuulame ja õpime läbi tegutsemise.

2016/2017 õppeaastat läbiv teema: “Loomalood jutustavad ja õpetavad.”

 • Toetada lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.
 • Lähtuda lapse individuaalsusest, arvestada ja toetada tema vajadusi.
 • Hoida ja edendada lapse tervist, propageerida tervislikku eluviisi.
 • Väärtustada õues õppimist.
 • Integreerida õppekava erinevaid tegelusi.