Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus 

Isikuandmete töötlemise eesmärk

 • Laste kooliks ettevalmistamine
 • Kvalifitseeritud alushariduse tagamine
 • Laste kõneuuringud
 • Personali värbamine

Isikuandmete koosseis

 • Andmed laste kohta – lapse eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kodune aadress, tervisetõend
 • Andmed lapsevanemate kohta – lapsevanema eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed
 • Andmed töötajate kohta – töötaja eesnimi, perekonnanimi, isikukood, tervisekontrolli tõend

Isikute kategooriadkelle andmeid töödeldakse

 • Lapsed
 • Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad
 • Personal

Isikuandmete allikad

 • Lapsevanema avaldus
 • Perearsti poolt väljastatud tervisetõend
 • Personali avaldused
 • Personali tervisekontrollitõendid
 • Tallinna Haridusameti andmekogu
 • Haridust tõendavad dokumendid

Isikud või isikute kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud

 • Tallinna Haridusamet
 • Eesti Hariduse Infosüsteem – EHIS
 • Tervishoiuteenuse osutajad (perearst, eriarst)
 • Pedagoogid
 • Lasteaia hoolekogu
 • Nõustamiskomisjon
 • Uurimisorganid
 • Kohus
 • KOV sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseosakond